Invention Awards: Robo-Legs

An exoskeleton that enables paraplegics to walk